Studium dla redaktorów książek

 STUDIUM PTWK

 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, posiadające osobowość prawną, zajmuje się działalnością szkoleniową od blisko 50 lat. Krzewienie wiedzy fachowej i podnoszenie poziomu etyczno-zawodowego kadr wydawniczych, realizowane poprzez szkolenie zawodowe, jest jednym z głównych celów Towarzystwa.

 

Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursów obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe. Kursy przeznaczone są dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe.

Na seminaria tematyczne zapraszamy redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów marketingu i public relations, twórców serwisów internetowych, tłumaczy oraz inne osoby zajmujące się m.in. problematyką prawa własności intelektualnej.

Członkowie PTWK mają pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu, jak również bonifikatę w opłatach
za kursy.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenia odbywają się dwa razy w roku w terminach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień.

I. Kurs redakcji merytorycznej (118 godz.).

 

Zajęcia odbywają się:             - I grupa   (poniedziałki i środy – 17:00–21:00)

- II grupa  (wtorki i czwartki – 17:00–21:00)

- III grupa (sobota – 10:00–17:15  i  niedziela – 09:00–16:15)

Program obejmuje m.in.:

podstawy edytorstwa; kulturę języka polskiego; korektę; redakcję różnych tekstów m.in.: literatury pięknej, popularnonaukowej i encyklopedii, tekstów matematycznych; rolę i zadania redaktora prowadzącego / inicjującego we współczesnym wydawnictwie; indeksy, przypisy, bibliografię; grafikę książkową; podstawy redakcji technicznej; podstawy grafiki, grafiki komputerowej i poligrafii; prawo autorskie; reklamę książkową.

 

II. Kurs redakcji technicznej (95 godz.).

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (10:00-14:15). W programie m.in.:

grafika książkowa, czasopisma i plakatu; techniki drukowania; podział i klasyfikacja papierów; przygotowanie maszynopisu do składu; adiustacja tekstu głównego i materiałów uzupełniających; opracowanie techniczne wydawnictw specjalistycznych; procesy korektorskie; kalkulacja wydawnicza i poligraficzna; zajęcia praktyczne; pracownia komputerowa i multimedialna z wykorzystaniem  programów Word, InDesing, Corel, Photoshop.

 

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i praktycy branży wydawniczej oraz prawa autorskiego, językoznawcy i znani graficy książkowi.

 

 W miarę potrzeb organizowane są następujące szkolenia:

 

- Kurs korekty wydawniczej(30 godz.)zajęcia (3 kolejne soboty  i  niedziele,  w  godz.  10:00–14:10) prowadzone przez specjalistę od korekty Marię Aleksandrow. W programie m. in.:

rola korekty w procesie wydawniczym: podstawowe wiadomości z zakresu edytorstwa; podstawowe miary typograficzne; maszynopis wydawniczy i jego adiustacja; znaki korektorskie; rodzaje korekt: korekta własna (domowa) drukarni; korekta autorska; korekta techniczna; korekta redakcyjna; fazy prac korektorskich: korekta szpaltowa, korekta kolumnowa, rewizja, errata; technika prowadzenia korekty; zagadnienia poprawności językowej.

 

- Kurs dla redaktorów prowadzących /inicjujących i wydawców/(32 godz.) – zajęcia (2 kolejne soboty
w  godz.  10:00–17:00 i  niedziele,  w  godz.  09:00–16:00) prowadzone są przez:

Annę Kędziorek – byłą kierownik samodzielnej i samofinansującej się red. filologii obcych a następnie redaktora naczelnego red. humanistycznej w PWN będącą równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym filologii obcych oraz wykładowczynią z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej
w Instytucie Historii UW. Jest specjalistką w zakresie
tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych, zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich;

Aldonę Zawadzką – współwłaścicielkę Wydawnictwa „Jeden Świat” i wieloletnią wykładowczynię marketingu wydawniczego oraz zarządzania: strategicznego i wydawnictwem, finansami przedsiębiorstwa na kursach PTWK oraz  

adw. Wojciecha Orżewskiego – autor wielu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in.: Elementy prawa w działalności wydawniczej, Reklama i prawo, Prawo w mediach, Fotograf, fotografia, prawo, wieloletni wykładowcy prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK.

W programie m.in.:

konstruowanie  planu wydawniczego; przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu; pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą – przygotowywanie aplikacji; wybrane  zagadnienia z marketingu wydawniczego; podstawy prawa autorskiego; umowy wydawnicze (rodzaje, zawartość, konsekwencje prawne); praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego; etyka zawodu redaktora (sylwetka redaktora prowadzącego).

 

- Seminarium z kultury języka polskiego (24 godz.) – poprawność językowa w pisanych tekstach współczesnej polszczyzny m.in. dla redaktorów, korektorów, tłumaczy.

Pięciogodzinne zajęcia (2 kolejne soboty i niedziele,  w godzinach 10:00–15.15) składają się z wykładu i ćwiczeń nad konkretnymi tekstami przygotowanymi przez prowadzących: dr Iwonę Burkacką lub dr Michała Wiśnickiego z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W programie m.in.:

podstawowe pojęcia kultury języka (typy błędów), najnowsze tendencje we fleksji, odmiana imion i nazwisk polskich i obcych (fleksyjne i ortograficzne trudności w odmianie nazwisk obcych), poprawność składniowa, poprawność słowotwórcza (neologizmy), zagadnienia leksykalne (frazeologia, metafora w tekstach użytkowych), poprawność stylistyczna, ortografia, interpunkcja i zasady dzielenia wyrazów, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 

- Seminarium z prawa autorskiego  (20 godz.)    zajęcia  (2 kolejne soboty  i  niedziele,  w  godz.  10:00–14:15)  prowadzone przez adwokata Wojciecha Orżewskiego (wieloletniego wykładowcy prawa autorskiego i praw pokrewnych na kursach PTWK), podczas którego szczegółowo zostanie omówione prawo autorskie, elementy praw prasowego oraz nowości w przepisach i orzecznictwie sądów, zaś uczestnicy szkolenia mogą uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące interesujących ich kwestii szczegółowych związanych z prawem autorskim, wydawaniem książek i ochroną własności intelektualnej.

 

- Seminarium z marketingu wydawniczego i reklamy (16 godz.) – zajęcia (sobota i niedziela,
w godz. 10:00–17.15) prowadzone są przez Aldonę Zawadzką i adwokata Wojciecha Orżewskiego.
W programie m.in.:

funkcje i elementy marketingu; założenia i struktura planu marketingowego (wybrane modele analizy strategicznej); polityka cenowa przedsiębiorstwa: tworzenie kalkulacji wydawniczych, strategie cenowe (metody wyznaczania cen); podstawowe kanały dystrybucji; podstawowe instrumenty promocji (promotion-mix); planowanie i metody określania budżetu promocyjnego; jak zaplanować skuteczną kampanię reklamową? (założenia, budżetowanie); elementy negocjacji handlowych; zasady tworzenia tekstów reklamowych; ćwiczenia językowe; prawo autorskie
w marketingu wydawniczym i promocji.

 

Szczegółowe informacje o kursach i seminariach można uzyskać w Biurze PTWK

oraz na stronie internetowej www.ptwk.pl
 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 156

tel./fax  (22) 850 34 76, tel. (22) 407 77 30

e-mail:  ptwk@wp.pl;  www.ptwk.pl

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy nr 116/K/93[1]

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nr 2.14/00288/2008

 

facebook