Statut

 

STATUT AKADEMII SZTUKI I KULTURY

I. Postanowienia Ogólne
§1

Akademia Sztuki i Kultury (zwana dalej Akademią) prowadzi Stowarzyszenie Sztuka*Edukacja*Promocja (zwane dalej Stowarzyszeniem), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 0000235497.

 §2
Akademia działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996, Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia Starosty Powiatu Warszawskiego o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Nr 59/K/99
 
§3
Terenem działania Akademii jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 
II. Cele Akademii i sposoby ich realizacji
 
§4
Celem Akademii jest:
 1. stworzenie środowiska młodych humanistów zainteresowanych pracą nad swoim wszechstronnym rozwojem – intelektualnym, emocjonalnym, etycznym i fizycznym,
 2. inicjowanie powstawania i prowadzenie własnych międzyszkolnych kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży wszystkich szczebli edukacji szkolnej,
 3. wykształcenie i dokształcenie kadr służących sztuce i organizacji krajowego rynku sztuki,
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego młodzieży i dorosłych,
 5. organizowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu bezrobociu i odrzuceniu społecznemu.
 6. wprowadzanie do praktyki najnowszych metod edukacji i wychowania,
 7. stworzenie zaplecza organizacyjnego, materialnego i technicznego służących realizacji celów Akademii,
 8. tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń między placówkami, instytucjami i osobami zajmującymi się szeroko rozumianą humanistyką. 
§5
Cele Akademii realizowane będą w szczególności poprzez:
 1. organizowanie kursów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń, wycieczek, zespołów artystycznych itp.
 2. prowadzenie międzyszkolnych kół zainteresowań w zakresach rozszerzających programy edukacji szkolnej jak też służących rozwijaniu zainteresowań uczestników, 
 3. organizowanie różnorodnych form kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych służących rozwijaniu ich umiejętności zawodowych w zakresie pracy: wychowawczej w placówkach wychowawczo-oświatowych; dydaktycznej w placówkach oświatowych; animatorów kultury; wydawców i redaktorów; administracyjno-biurowej; wolontariatu; udzielania pierwszej pomocy itp. 
 4. pracę z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą wszystkich stopni edukacji szkolnej,
 5. organizowanie imprez związanych z realizacją programów w/w form edukacyjnych jak też innych służących realizacji celów Akademii,
 6. udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób, instytucji wyróżniających się aktywnością w zakresie określonym przez cele Akademii,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej,
 8. inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Akademii.
 §6
Akademia rozwija tradycje pedagogiczne i organizacyjne Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Ignacego i Zofii Solarzów, Klubu Promocji Talentów; Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Klubu Promocji 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
 
III. Organizacja Akademii
 
§ 7
 1. Siedziba Akademii mieści się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 36 c.
 2. Akademia nie prowadzi działalności zarobkowej – jest instytucją non profit. Jej fundusze w całości są przeznaczone na finansowanie nauczania oraz na pokrywanie kosztów prowadzenia placówek oświatowych Stowarzyszenia. Akademia realizuje autorskie programy jej wykładowców
 3. Akademia może wydawać zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowej i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472)             .
 §8
 1. Rekrutacja słuchaczy Akademii odbywa się na podstawie zgłoszenia, wypełnienia ankiety oraz opłacenia zajęć spośród:
 1. osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowej,
 2. uczniów gimnazjów i szkół średnich.
 1. Uczniowie 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego są zwolnieni z opłacania zajęć lub opłacają je w ustalonej dla danych zajęć wysokości, którą określa Dyrektor Akademii.
 2. Szczegółowe zasady współpracy słuchacza i Akademii określone są w informatorach ogólnych, w informatorze zajęć wybranych przez słuchacza. W informatorze zawarty jest program zajęć oraz wysokości i zasady opłacania zajęć.
 3. Skreślenie słuchacza z listy Akademii może nastąpić:
 1. przez słuchacza na skutek jego rezygnacji z zajęć,
 2. przez Akademię na skutek nieopłacania przez niego zajęć przez dwa miesiące.
     §9
 1. Sprawami administracyjnymi kieruje dyrekcja Akademii złożona z Dyrektora, Sekretarki i Księgowego. Strukturę administracyjną Akademii i zasady pracy administracyjnej ustala Dyrektor Akademii.
 2. Podstawą zarządzania Akademią jest zasada przepływu informacji.
 3. Księgowość Akademii może być prowadzona przez biuro rachunkowo-księgowe.
 4. Akademia prowadzi następującą dokumentację: 
 1. karty informacyjne słuchaczy,
 2. dzienniki zajęć,
 3. programy zajęć
 4. karty kadry pedagogicznej (wykładowców) określające ich kwalifikacje
 5. roczne sprawozdania
  IV. Organy Akademii
 
§10
Organami akademii są:
 1. Dyrektor Akademii,
 2. Rada Wykładowców,
 3. Rada Słuchaczy
§11
 1. Dyrektor Akademii powoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia i autorsko realizuje założenia statutowe Akademii i uchwały Zarządu Stowarzyszenia odpowiadając przez nim za wyniki dydaktyczno-wychowawcze, organizacyjne i materialne.
 2. Dyrektor Akademii w szczególności:
 1. kieruje działalnością Akademii – organizuje jej administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę,
 2. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Akademii i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 3. zatrudnia i zwalnia pracowników merytorycznych, administracyjnych i pomocniczych,
 4. reprezentuje Akademie na zewnątrz,
 5. opracowuje szczegółowe plany realizacji założeń statutowych i programowych Akademii,
 6. opracowuje regulaminy - zasady regulujące życie Akademii,
 7. kieruje pracami Rady Wykładowców jako jej przewodniczący,
 8. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 9. decyduje w sprawach przyjęcia słuchaczy do Akademii jak też skreślenia ich z listy słuchaczy.
 1. Wynagrodzenie Dyrektora określa Zarząd Stowarzyszenia a Dyrektor – wynagrodzenia oraz zakresy obowiązków wszystkich pozostałych pracowników i współpracowników Akademii.
 §12
 1. Rada Wykładowców, w której skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Akademii, jest ciałem doradczym Dyrektora i wyraża opinie we wszystkich sprawach Akademii, a zwłaszcza:
 1. rocznych planów pracy,
 2. wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
 3. prowadzenia działalności innowacyjnej,
 4. pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 5. regulaminów –zasad dotyczących spraw wychowawczo- dydaktycznych.
 §13
 1. Rada Słuchaczy przyjmuje strukturę organizacyjną, zasady, program i plany działania w formie ustalonej przez siebie. Nie mogą być one sprzeczne z celami programowymi Akademii.
 2. Powoływanie stałych organów mających reprezentować wszystkich słuchaczy jak też grupy zajęciowe odbywa się odpowiednio przez słuchaczy.
 3. Do kompetencji Rady Słuchaczy należy:
 1. występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Akademii, do wszystkich jej organów,
 2. organizowanie życia kulturalnego, oświatowego, sportowego, rozrywkowego, ekonomicznego zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 V. Prawa I Obowiązki Pracowników Akademii.
 
§14
 1. Podstawą zatrudnienia osób są przepisy Kodeksu Pracy (umowa o pracę) oraz Kodeksu Cywilnego (umowa zlecenie lub o dzieło).
 2. Dla wykładowców Dyrektor Akademii ustala – po zasięgnięciu opinii Rady Wykładowców – Zasady Pracy Wykładowców obowiązujące Wykładowcę przy wykonywaniu wyżej wymienionych umów w Akademii.
 3. Wykładowca, w ramach przyjętego programu Akademii, decyduje o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako proces twórczy. Akademia dąży do tego, by wykładowcy posiadali jak najwyższe kwalifikacje zawodowe i moralne, nawiązując do tradycji najlepszych polskich szkół. Wykładowca realizuje program nauczania Akademii, ale rozwija go na zasadach pracy autorskiej.
 VI. Prawa i obowiązki Słuchacza
 
§15
 1. Słuchacz ma prawo i obowiązek realizować cele i zadania Akademii zawarte w §4 i §5 niniejszego Statutu.
 2. Słuchacz ma prawo do pobierania w Akademii dogłębnej i rzetelnej wiedzy.
 3. Słuchacz ma prawo do głoszenia na zajęciach swoich poglądów. Dotyczy to zarówno jego światopoglądu jak i interpretacji materiału nauczania.
 4. Słuchacze mają prawo wprowadzać do Akademii organizacje czy tworzyć inne – o charakterze samorządowym, czy gospodarczym, ale pod pedagogicznym nadzorem.
 5. Słuchacz ma prawo do opieki i pomocy ze strony wychowawców i Dyrekcji Akademii w sytuacji, gdy występuje w obronie praw Słuchaczy.
 6. Słuchacz ma prawo do pomocy w uzyskiwaniu nadprogramowej wiedzy i pomocy w samokształceniu.
 7. Słuchacz ma prawo do swobodnego wyboru zajęć, ale po podjęciu decyzji o uczęszczaniu na nie, musi realizować ich program.
 8. Słuchacz ma prawo do sprawiedliwej oceny w tym także do recenzji, uzasadnienia oceny pracy pisemnej czy odpowiedzi ustnej.
 9. Terminy oraz zakres sprawdzianów, egzaminów muszą być zaplanowane w programie cyklu zajęć.              
 10. Słuchacz ma obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać normalnego toku zajęć czy innych form edukacji i wychowania – czyli powinien wzorowo realizować zasady kultury pracy i zachowania.
 11. Słuchacz ma prawo znać wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące życia Akademii. Obowiązany jest do przestrzegania ich. Ma prawo domagać się ich realizacji.
 VII. Finanse Akademii
 
§16
 1. Środki finansowe Akademii gromadzone są na subkoncie Stowarzyszenia.
 2. Na fundusze Akademii składają się:
 1. opłaty za naukę,
 2. darowizny, wpisowe,
 3. dotacje budżetowe, dotacje Stowarzyszenia; celowe lub inne,
 4. zapisy, spadki,
 5. dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia itp.

 §17

Akademia powinna dążyć do minimalizowania kosztów ponoszonych przez słuchaczy czy ich rodziców w miarę możliwości udzielając zniżek stypendialnych czesnego. Przyznając zniżki czesnego należy wiązać je z wynikami nauki i zaangażowaniem słuchacza w życie Akademii.
 
VIII. Postanowienia Końcowe
 §18
Dla realizacji swych celów Akademia może zawierać porozumienia z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami.
 §19
Statut Akademii zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia większością głosów.
 
§20
 1. Decyzję o likwidacji Akademii podejmuje kwalifikowaną większością głosów – z co najmniej sześciomiesięcznym wypowiedzeniem – Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia o zamiarze i przyczynach likwidacji placówki organ nadzorujący Akademię, Starostwo Powiatu Warszawskiego, rodziców, uczniów, pracowników i współpracowników.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Akademii przeznaczony może być jedynie na cele określone w Statucie Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowiącego o rozwiązaniu Akademii.
 §21
Statut wchodzi w życie z dniem 26 maja 2007 roku.

 

facebook